OMBUDSMAN ‘İŞÇİNİN YOL PARASINI ÖDE’ DEDİ!!

izmir’de iki işçinin şikayetini inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, işverenin servis imkanı sunması gerektiğini belirtti. Aksi halde yol masraflarının ödenmesi yönünde karar aldı.

Elek­trik Üre­tim A.Ş. Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İz­mir Ali­ağa te­sis­le­rin­de ça­lı­şan Mu­har­rem De­mir­yol ile Cem Akay ad­lı iki iş­çi, om­buds­man­lık ola­rak bi­li­nen Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu­’na yol üc­re­ti baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du.

İş­çi­ler, iş­yer­le­rin­de uy­gu­la­nan top­lu iş söz­leş­me­sin­den kay­nak­lı yol üc­re­ti­nin öden­me­di­ği­ni be­lirt­ti. İz­mir Çiğ­li ve Bor­no­va il­çe­le­rin­de otu­ran iş­çi­ler, iş­ye­ri ta­ra­fın­dan sağ­la­nan ser­vis hiz­me­ti­nin kal­dı­rıl­dı­ğı­nı ve iş­ye­ri­ne ken­di im­kan­la­rıy­la gi­dip gel­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti.

İKİ YIL­LIK ÜC­RET ÖDEN­MİŞ­Tİ

İş­çi­ler, 2008 ile 2012 yıl­la­rı ara­sın­da­ki yol üc­ret­le­ri­ni ilk etap­ta iş­ye­rin­den ta­lep et­ti. Ta­lep­le­ri iş­ve­ren ta­ra­fın­dan red­de­di­len iki iş­çi Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu­’na baş­vur­du.

Ku­rum ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me­de iş­çi­le­rin 2006 ile 2008 yıl­la­rı ara­sın­da­ki yol üc­ret­le­ri­nin Kar­şı­ya­ka 3. İş Mah­ke­me­si ve Yar­gı­tay 9. Hu­kuk Da­ire­si tem­yiz in­ce­le­me­si so­nu­cu hak­lı bu­lun­du­ğu ve bu dö­ne­me ait yol üc­re­ti­nin öden­di­ği be­lir­len­di.

VA­SI­TA TE­SİS ET­MEK ZO­RUN­DA

Ya­pı­lan 3 top­lu söz­leş­me­de de top­lu ta­şı­ma baş­lı­ğı ile yer alan dü­zen­le­me­ye gö­re var­di­ya­lı ça­lı­şan per­so­ne­lin, iş­ve­re­nin va­sı­ta­la­rı ile işe ge­ti­ri­lip gö­tü­rü­le­ce­ği­nin hü­küm al­tı­na alın­dı­ğı tes­pit edil­di.

Ali­ağa il­çe­si ve ci­va­rın­da loj­man ile bel­li semt­ler­de otu­ran iş­çi­le­rin ai­le­le­ri­ne oku­la gi­dip gel­mek, sos­yal ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için iş­ve­re­nin va­sı­ta te­sis et­me­si ge­rek­ti­ği ve­ya ba­zı iş­çi­le­re yol pa­ra­sı öde­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­til­di.

Ka­mu De­net­le­me Ku­ru­mu ay­rı­ca iş­çi­le­rin yol üc­ret­le­ri­ni öde­me­me­de iş­ve­re­nin ge­rek­çe­le­rin­den olan iş­çi­le­rin uzak­ta otu­ru­yor ol­ma­la­rı­nın hak­ka­ni­ye­te uy­gun ol­ma­dı­ğı­na hük­met­ti.

İş­çi­le­rin yol üc­ret­le­ri­nin öden­me­si­ne iliş­kin tav­si­ye ka­ra­rın­da bu­lun­du. İş­ve­re­ne 30 gün sü­re ta­nın­dı. İş­ve­ren bu sü­re içe­ri­sin­de her­han­gi bir iş­lem yap­maz ve iş­çi­le­rin hak­la­rı­nı öde­mez ise iş­çi­ler ta­ra­fın­dan da­ha ön­ce açı­lan da­va kal­dı­ğı yer­den de­vam ede­cek.

Kontrol Et.

İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Başlıyor

Bu yıl 2.si düzenlenecek Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi bugün saat 09.30 itibariyle saygı …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir