KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN (OMBUDSMAN) ALABİLECEĞİ KARARLAR

Kamu Denetçiliği Kurumunun Yaptığı İnceleme ve Araştırma Sonucunda Verebileceği Kararlar

   Kamu Denetçiliği Kurumuna ilgili kişilerin yaptıkları şikayet başvuruları sonucunda Kamu Denetçiliği Kurumunun;

1)   Tavsiye kararı,

2)   Ret kararı,

3)   Karar verilmesine yer olmadığına dair karar,

olmak üzere 3 farklı karar verme ihtimali bulunmaktadır.

1 ) Tavsiye kararı : Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan İnceleme ve araştırma sonucunda şikâyetin yerinde olduğu kanaatine varılması hâlinde kurum tarafından tavsiye kararı verilir. Verilen kararda idare hakkında aşağıdaki tavsiyelerden bir veya birkaçına yer verilir:

a) Hatalı davranıldığının kabulü.

b) Zararın tazmini.

c) İşlem yapılması veya eylemde bulunulması.

ç) Mevzuat değişikliğinin yapılması.

d) İşlemin geri alınması, kaldırılması, değiştirilmesi veya düzeltilmesi.

e) Uygulamanın düzeltilmesi.

f) Uzlaşmaya gidilmesi.

g) Tedbir alınması.

Şikayet edilen kamu kurumu , Kamu Denetçiliği Kurumunun  tavsiyesi doğrultusunda tesis edilen işlemi , alınan önlemi veya tavsiye edilen çözümü uygulanabilir nitelikte görmez ise  bunun gerekçesini otuz gün içindeKamu Denetçiliği Kurumuna bildirmek zorundadır.

Kamu Denetçiliği Kurumunun yukarıda belirtilen tavsiye kararları dışında karar verme imkanı ve ihtimalide bulunmaktadır.

2 ) Ret kararı : Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda  ilgili kişinin yapmış olduğu başvurun yerinde olmadığına karar verilmesi halidir.

3 ) Karar verilmesine yer olmadığına dair karar: Kamu Denetçiliği Kurumunun

a) Şikâyetçinin başvurusundan vazgeçmesi,

b) Şikâyetçi gerçek kişi ise ölümü veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi,

c) Şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi,

ç) İnceleme ve araştırma devam ederken şikâyet konusu hakkında dava açılması,

üzerine inceleme ve araştırmasını sonlandırması hâlinde karar verilmesine yer olmadığına dair karar vermesi halidir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, kendisine yapılan şikayet başvurusu sonucu inceleme ve araştırmasını , şikâyet tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırır ve kararı ilgili kamu kurumu ile şikayetçiye tebliğ eder. Altı aylık süre içerisinde inceleme ve araştırmanın sonuçlandırılamaması hâlinde şikâyetçiye sonuçlandırılamama gerekçesi ve dava açma süresinin işlemeye başladığı hususu bildirilerek inceleme ve araştırmaya devam edilir.

Son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 38.maddesi durmuş olan dava açma sürelerini düzenlemektedir. Buna göre ;

Şikâyet başvurusunun Kurum tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlamaktadır.

Şikâyet başvurusunun Kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi hâlinde; ilgili merci Kurumun tavsiyesi üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlamaktadır.

Kurumun karar verilmesine yer olmadığına dair karar vermesi hâlinde durmuş olan dava açma süresi kararın ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlamaktadır.

Kurumun, inceleme ve araştırmasını, şikâyet başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlandıramaması hâlinde bu durum gerekçesiyle birlikte şikâyetçiye tebliğ edilir. Durmuş olan dava açma süresi tebliğden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlamaktadır.

Kontrol Et.

PTT 3534 PERSONEL ALACAK!!!

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir